Hüvise saamine

Kutsehaigusest tingitud tervisekao hüvise määramiseks ja maksmiseks vajaminevad dokumendid tööandjale ja (või) Pensioniametile

  • Avaldus kahjuhüvise saamiseks (sh pangaarve number)
  • Tööraamatu väljavõte 
  • Tõend töövõimetuspensioni suuruse kohta 
  • Tööinspektsiooni uurimiskokkuvõte, ka t ööõnnetuse/kutsehaiguse raport (kuni 01.07.1993.a. akt) või kohtuotsus, toitjakaotuse puhul dokumendid ülalpeetavate kohta (Tööinspektsioon)
  • Kutsehaiguste- ja töötervishoiukeskuse ning arstliku ekspertiisikomisjoni otsused töövõime kaotuse % ja täiendava abi liikide vajaduse kohta
  • Õiend asutuse, ettevõtte likvideerimise kohta
  • Õiend ettevõtteregistrist kustutamise kohta
  • Tõend hüvise taotleja töövigastusele või töövõimetuse tekkimisele eelnenud 12 kalendrikuu keskmise arvessevõetavate kuusissetulekute kohta, kus on ära näidatud: haiguspäevad, palgata puhkuse ja muud seadusega ettenähtud töölt puudutud päevad. (Kutsehaiguse korral võib kannatanu soovil hüvise arvutamisel aluseks võtta haiguse põhjustanud töö lõpetamisele eelnenud 12 kalendrikuu keskmine kuusissetulek.)
  • Teatis kahju hüvise viimase väljamakse kohta (mis ajani, millises summas kuude lõikes) 

Vaata ka suunavat küsimustikku töötingimuste kirjeldamiseks  .

Lisaks tasub tutvuda Tõnu Kõrda selgitava artikliga Töötervishoiu ajakirjas.