Põhikiri

Mittetulundusühingu “Valgamaa Kutsehaigete Ühing” põhikiri

Mittetulundusühingu nimega “Valgamaa Kutsehaigete Ühing” (edaspidi Valgamaa Kutsehaigete Ühing vüi lihtsalt ühing) põhikiri on kinnitatud 14. oktoobril 1999. a. asutamislepinguga ja muudetud 27. jaanuaril 2023.a. üldkoosolekul.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu asukoht on Eesti Vabariik Valga linn.
1.2. Valgamaa Kutsehaigete Ühing on mittetulundusühing, mis asutatud määramata tähtajaga ja tegutseb avalikes huvides sotsiaal- ning kultuurivaldkondades, ühendades Valga linna ja Valga maakonnas vaba tahte alusel töökeskkonna ohutegurite tõttu tervisekahjustuse saanud isikuid ja puudega isikuid ning teisi füüsilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnaks on töö töökeskkonna ohutegurite tõttu tervisekahjustuse saanud isikutega (edaspidi sihtgrupp). Valgamaa Kutsehaigete Ühing pakub sihtgrupile teenuseid tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil, kaitstes sihtgrupi inim-, kodaniku- , sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi. Ühing ei jaga liikmete vahel oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi.
1.3. Valgamaa Kutsehaigete Ühing, lühendina Valgamaa KHÜ, on eraõiguslik juriidiline isik oma pitsati, pangakonto ja atribuutikaga.
1.4. Valgamaa Kutsehaigete Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, kehtivast seadusandlusest, õigusaktidest, mittetulundusühingute seadusest ning käesolevast põhikirjast.
1.5. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevus rajaneb vabatahtlikkusel, tema liikmete ühisel tegutsemisel, juhtorganite valitavusel ning nende regulaarsel aruandlusel Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmete ees.
1.6. Valgamaa Kutsehaigete Ühing on mittetulunduslik ühing ja arendab oma majandustegevust ainult sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kõik ühingusse laekuvad vahendid peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
1.7. Valgamaa Kutsehaigete Ühing teeb oma tegevuses koostööd teiste mitte-tulundusühingute ja -liitudega, muude organisatsioonide ja ettevõtetega, Eesti Vabariigi riigivõimu- ning -valitsusorganitega. Valgamaa Kutsehaigete Ühingul on õigus astuda lepingulistesse suhetesse teiste, kodu- ja välismaiste ühingute ja liitudega.
1.8. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu majandusaasta algab l. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.9. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevuses lähtutakse Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist ja muudest sihtgruppi puudutavatest õigusaktidest. Ühing soodustab võimaluste võrdsustamist vastavalt mittediskrimineerimise põhimõtetele koostöös riigivalitsemis- ja võimuorganitega, kodanike ühenduste, ärisektori institutsioonide ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega.

2. VALGAMAA KUTSEHAIGETE ÜHINGU EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1. Invapoliitika mõjutamine demokraatlikul viisil.
2.2. Kutsehaigete aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu.
2.3. Kaitsta oma liikmete huve suhetes ametiasutustega ja organisatsioonidega, kasutades selleks riigi kohaliku omavalitsuse, teiste organisatsioonide, vabariikliku- ja kohaliku Puuetega Inimeste Koja ning EV Kutsehaigete Liidu abi.
2.4. Vaba aja veetmise organiseerimine.
2.5. Abistab oma liikmeid töökoha leidmisel ja otsib võimalusi ümberkvalifitseerimiseks.
2.6. Algatab ja osaleb seadusandlike aktide ning eeskirjade väljatöötamisel omapoolsete ettepanekute ja seisukohtadega.
2.7. Võib esitada kandidaate valitavatesse omavalitsuse- ja riigivõimu struktuuridesse.

3. LIIKMESKOND, LIIKMEKS ASTUMISE JA VÄLJAASTUMISE KORD, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
3.1.1. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmeks võivad olla kõik Valga linnas ja maakonnas elavad kutsehaiged ja tööõnnetustes kannatanud, aga ka isikud, kes abistavad-hooldavad kutsehaigeid või muul moel osalevad Valgamaa Kutsehaigete Ühingu töös. Samuti võivad Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmeteks olla kutsehaiguste arstid ja kutsehaigete probleemidega tegelevad pensioni- ja sotsiaalabi-ameti töötajad.
3.1.2. Toetajaliikmeteks võivad olla kodanikud või juriidilised isikud, kes ei maksa liikmemaksu, kuid toetavad Valgamaa Kutsehaigete Ühingut tema tegevuses annetustega või muul moel.
3.1.3. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeksastuja kirjaliku avalduse alusel.
3.1.4. Ühingu liikmel on õigus igal ajal Valgamaa Kutsehaigete Ühingust välja astuda, teatades sellest juhatusele kirjalikult. Liikmeksolek lõpeb ka liikme surmaga.
3.1.5. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata järgmistel juhtudel:
— kui ta ei ole 2 aasta jooksul tasunud liikmemaksu;
— kui ta ei täida Valgamaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse protokollilisi otsuseid;
— rikub üritustel pidevalt kehtivat korda;
— kahjustab oma süüliste tegudega Valgamaa Kutsehaigete Ühingu mainet või on kaotanud teiste Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmete usalduse.
3.1.6. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikme väljaheitmise küsimuse otsustab juhatus, kuid liikmel on õigus nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
3.1.7. Juhatuse esimehe, juhatuse liikme ning revidendi väljaarvamise Valgamaa Kutsehaigete Ühingust otsustab üldkoosolek lihthäälte enamusega.
3.2. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmete õigused:
3.2.1. osaleda ning hääletada üldkoosolekul, samuti osaleda ning hääletada oma esindaja kaudu, kelleks võib-olla ainult teine Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liige;
3.2.2. valida ja olla valitud Valgamaa Kutsehaigete Ühingu juhtorganitesse;
3.2.3. võtta osa Valgamaa Kutsehaigete Ühingu üritustest;
3.2.4. kasutada Valgamaa Kutsehaigete Ühingu valduses olevat infot;
3.2.5. esitada Valgamaa Kutsehaigete Ühingu juhtorganitele ettepanekuid ning arupärimisi ühingu töö kohta;
3.2.6. olla kohal, kui arutatakse tema personaalküsimust;
3.2.7. esitada kohtule kolme kuu jooksul avaldus Valgamaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kui see pole kooskõlas seaduse või põhikirjaga.
3.3. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmete kohustused:
3.3.1. tasuma sisseastumismaksu ja tähtaegselt iga-aastased liikmemaksud;
3.3.2. võtma osa Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevusest;
3.3.3. kasutama säästlikult ja sihtotstarbeliselt Valgamaa Kutsehaigete Ühingu vara;
3.3.4. täitma põhikirja nõudeid, endale võetud kohustusi ja Valgamaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse protokollilisi otsuseid.

4. VALGAMAA KUTSEHAIGETE ÜHINGU JUHTIMINE
4.1. Üldkoosolek.
4.1.1. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek, milline kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Juhatus teatab korralise koosoleku aja ja koha kõikidele Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmetele vähemalt 7 päeva ette koos päevakorraga.
4.1.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kas juhatuse esimehe, revidendi või vähemalt poolte ühingu liikmete kirjalikul motiveeritud nõudmisel, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 7 kalendripäeva.
4.1.3. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevusega seotud küsimusi, kusjuures tema ainupädevusse kuulub:
— eesmärgi muutmine, milleks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek;
— Valgamaa Kutsehaigete Ühingu põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
— Valgamaa Kutsehaigete Ühingu ühinemine, jagunemine, likvideerimine ja lõpetamine;
— Valgamaa Kutsehaigete Ühingu juhatuse liikmete arvu määramine; juhatuse liikmete ja revidendi valimine;
— Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevussuundade kindlaksmääramine;
— sisseastumis- ja liikmemaksude suuruste kindlaksmääramine;
— juhatuse ja revidendi poolt esitatava iga-aastase finantsmajandusliku aruande ära-kuulamine, hinnangu andmine ja kinnitamine;
— juhatuse tegevuse kohta esitatud kaebuse läbivaatamine;
— muud küsimused, mis tulenevalt seadusest või põhikirjast pole antud teiste organite pädevusse;
4.1.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitatult esindatud vähemalt 1/5 ühingu liikmetest. Erakorraline üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitatult esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.1.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, välja arvatud põhikirja vastuvõtmine ja muutmine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine ja lõpetamine, milliste otsuste vastuvõtmiseks peab otsuse poolt hääletama üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmete nõusolek.
4.1.6. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
4.1.7. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe nädala jooksul kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalejate arvust.

4.2. Juhatus.
4.2.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevust juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete kordusvalimine, samuti nende tagasikutsumine enne volituste lõppemise tähtaja möödumist.
4.2.2. Juhatus tegutseb ja korraldab igapäevast tegevust üldkoosolekult saadud volituste piires, lähtudes põhikirjast ja üldkoosolekute otsustest.
4.2.3. Juhatus koosneb 1-7 liikmest.
4.2.4. Juhatus valib vajadusel oma liikmete seast esimehe.
4.2.5. Juhatus sõlmib lepinguid talle antud volituste piires, jälgib nende täitmist.
4.2.6. Juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.
4.2.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis.
4.2.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitatult esindatud üle poole juhatuse liikmetest.
4.2.9. Juhatuse koosolekud protokollitakse ja kinnitatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
4.3. Juhatuse õigused ja kohustused:
4.3.1. juhib ühingu tegevust üldkoosoleku istungite vahelisel perioodil;
4.3.2. kohustub täitma kõiki üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastuvõetud protokollilisi otsuseid;
4.3.3. esindab ühingut ja juhatust riigi, omavalitsuse ja muudes organites, asutustes ja organisatsioonides ilma erivolituseta, vajadusel andes teistele isikutele vajalikud volitused ühingu esindamiseks;
4.3.4. sõlmib töö- ja muud majandusalased lepingud;
4.3.5. korraldab ühingu asjaajamist ja dokumentatsiooni; rahaliste ja materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist; eelarve projekti koostamist üldkoosolekule ja eelarve täitmist;
4.3.6. jaotab juhatuse liikmete vahel tööülesandeid;
4.3.7. moodustab ürituste läbiviimiseks komisjone.

5. REVISJONIKOMISJONI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Revisjonikomisjon on sõltumatu 1-3 liikmeline kontrollorgan, mis määratakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks.
5.2. Revisjonikomisjon on pädev revideerima ühingu tegevust, finantsmajanduslike tehingute õigsust ja vastavust üldkoosoleku otsustele, juhatuse otsustele ning kehtivale seadusandlusele.
5.3. Revisjonikomisjonil on õigus kontrollida kõiki dokumente, rahalisi ning muid materiaalseid väärtusi, varasid ning nende olemasolu.
5.4. Revisjonikomisjon kannab kontrolli tulemused ette üldkoosolekule üks kord aastas.
5.5. Kontrolli tulemuste kohta koostab revisjonikomisjon akti, mida säilitatakse koos teiste ühingu dokumentidega ettenähtud korras.

6. VALGAMAA KUTSEHAIGETE ÜHINGU VARA JA VAHENDID NING NENDE KASUTAMINE
6. l. Ühingu vara tekib:
— liikmemaksudest;
— toetajaliikmete sihteraldistest;
— põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest saadud tulust;
— sihtlaekumistest ja sihtfinantseerimistest;
— sponsorlustest;
— annetustest, korjandustest ja humanitaarabist;
— kirjastamistegevusest;
— muust tulust, mis on vajalik Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevuse arendamiseks.
6.2. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

7. VALGAMAA KUTSEHAIGETE ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE, LÕPETAMINE
7.1. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevus lõpetatakse:
7.1.1. üldkoosoleku otsusega;
7.1.2. liikmete arvu vähenemisel alla kolme;
7.1.3. üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmeid.
7.2. Tegevuse lõpetamine, ühinemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.3. Likvideerimisel käivitub likvideerimismenetlus, mille viivad läbi likvideerimiskomisjoni liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijad lõpetavad Valgamaa Kutsehaigete Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.4. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu ühinemise/jagunemise/likvideerimise/lõpetamise otsustamisest teavitatakse koheselt MTÜ Eesti Kutsehaigete Liit või selle õigusjärglast.