12.10.1999 ilmus artikkel “Tähelepanu, kutsehaiged”

Ilmus Eha Ilves’e artikkel “Tähelepanu, kutsehaiged” ajalehes Valgamaalane. Artikkel siin avaldatud toimetamata kujul.

Sageli on nii paljude inimeste, sealhulgas nii töövõtjate kui ka tööandjate, arusaamad kutsehaiguste alal asjatundmatud. Ka ei saa haigekassade rahanappusel Kutsehaiguste Kliinik täita oma funktsioone kutsehaigete ravi osas. Praeguseks on tõusnud vajadus töölistel (haigetel) hinnata oma tervise väärtust ja seisundit ise ning pöörduda nii diagnostika kui ravi nõudlusega oma pere-, üld- või muu arsti poole. Kutsehaiguste Kliinikusse pääseb ainult kohapealsete arstide saatekirjaga ja kohaliku haigekassa nõusolekul. Paraku on mõningaid tõdesid otstarbekas tunda töötajatel ja haigetel endil.

Kutsehaigus on haigestumine, mille juhtivaks põhjustajaks on üks või mitmed (kombineeritult või eraldi) aastate jooksul süstemaatiliselt toimivad tervistkahjustavad töökeskkonna tegurid. Kutsehaige on see haige, kellel on meditsiiniliste uuringute tulemusel, litsentseeritud ja atesteeritud kutsehaiguste ekspertiiskomisjoni ekspertide ühisotsustega diagnoositud töökeskkonna tervistkahjustavate tegurite toimest põhjustatud haigus ning see on tunnistatud kutsehaiguseks. Aga silmas peab pidama asjaolu, et kõik töö ajal või töö juures tekkinud haigestumised ei ole kutsehaigused. Kutsehaigust võib kahtlustada siis, kui on võimalik määratleda kutsehaiguste esinemise põhikriteeriumid.

Perioodil 1991-1997. a. oli avastatud Eesti Vabariigis kokku 935 kutsehaiguste juhtu. Kutsehaiguste struktuuris juhtivateks haigusteks on vibratsioonitõbi, professionaalne nürikuulmine ja kroonilised mürgistused. Viimasel ajal on juhtpositsioonile asunud füüsiline ülekoormushaigus, mida avastati ainuüksi 1997. aastal 64 juhtu. Kutsehaiguste esinemine statistikas ei kajasta tegelikkust, kuna suurem enamus kutsehaigusi ei avastata. Tegelik arv võiks olla kuni kolm korda suurem. Kutsehaiguste avastamata jätmisel on mitmed põhjused, sealhulgas ka töötajate endi lohakus ja kõrvalehoidmine regulaarsetest arstlikest läbivaatustest. Ettevõtete reorganiseerimise ja töökohtade ümberkorralduse tõttu on samuti raske kindlaks määrata, millises ettevõttes tervisekahjustus on saadud. Töötaja hoidub viimase hetkeni kutsehaiguse ekspertiisi pöördumast, mistõttu on paljud neist juba raske tervisekahjustusega ja vajavad invaliidsusgruppi.

Hiljuti tähistas Eesti Vabariigi Kutsehaigete Liit, mis loodi 1994.a.Tartus, oma tähtpäeva. Kutsehaigete Liit on katusorganisatsioon maakondade kutsehaigete ühingutele, mille peamiseks ülesandeks on arendada kutsehaigete ühistegevust. Selle alla kuulub nõustamine hüviste arvutamisel, samuti kutsehaiguse kahtluse korral edaspidise tegevuse kavandamine.Valgamaa Kutsehaigete Ühingut võib pidada üheks noorimaks, sest see loodi alles 1998.a. Kutsehaigete ühing kaitseb oma liikmete huve suhetes ametiasutustega ja organisatsioonidega, kasutades selleks riigi kohaliku omavalitsuse, teiste organisatsioonide, vabariikliku- ja kohaliku Puuetega Inimeste Koja ning EV Kutsehaigete Liidu abi. Kutsehaigete ühingu üks põhieesmärkidest on invapoliitika mõjutamine demokraatlikul viisil ning kutsehaigete aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu. Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmeks võivad olla kõik Valga linnas ja maakonnas elavad kutsehaiged ja tööõnnetuses kannatanud, aga ka isikud, kes abistavad-hooldavad kutsehaigeid. Ka võivad Valgamaa Kutsehaigete Ühingu liikmeteks olla kutsehaiguste arstid ning kutsehaigete probleemidega tegelevad pensioni- ja sotsiaalabi-ameti töötajad. Teretulnud on ka toetajaliikmed, kes võivad olla kodanikud või juriidilised isikud ja toetavad Valgamaa Kutsehaigete Ühingut tema tegevuses annetustega või muul moel. Oleks äärmiselt vajalik, et Valgamaa kutsehaiged võtaksid aktiivsemalt osa ühingu tööst. Praeguses kiiresti muutuvas ajajärgus on kutsehaigete organiseerumine oma õiguste kaitseks ülitähtis !!!

Valgamaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosolek toimub 14. oktoobril kell 13 Valga Sotsiaalteenuste Keskuse saalis Lai tn. 5a (endine Päevakeskus). Üldkoosolekust võtavad osa ka EV Kutsehaigete Liidu esindajad, kes meeleldi vastavad kõigile tekkinud ja tekkivatele küsimustele. Lähemat infot ürituse kohta saab õhtuti telefonil (276) 63500 (Eha Ilves).

Valgamaa Kutsehaigete Ühingu esimees

Eha Ilves

Comments are closed.